اعضای شورای اسلامی شهر کیلان

پیمان آقاجان احمدی

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان

زمان الله قاسم قمی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کیلان

حجت‌الله شیرمحمدکریمی

عضو شورای اسلامی شهر کیلان

قاسم شیخی

عضو شورای اسلامی شهر کیلان و عضو شورای اسلامی شهرستان دماوند

فرح خلیلی

عضو و منشی شورای اسلامی شهر کیلان
فهرست