اعضای شورای اسلامی شهر کیلان

حجت‌الله شیرمحمدکریمی

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان

قاسم شیخی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کیلان

محمدرضا حاجی‌طیبی

عضو و منشی شورای اسلامی شهر کیلان

علیرضا محسنا

عضو شورای اسلامی شهر کیلان

سید اصغر میرعلی‌نقی

عضو شورای اسلامی شهر کیلان و شورای اسلامی شهرستان دماوند
فهرست