اعضای شورای اسلامی شهر کیلان

پیمان آقاجان احمدی

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان

حجت‌الله شیرمحمدکریمی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کیلان

زمان الله قاسم قمی

عضو شورای اسلامی شهر کیلان

قاسم شیخی

منشی شورای اسلامی شهر کیلان و عضو شورای اسلامی شهرستان دماوند

فرح خلیلی

عضو شورای اسلامی شهر کیلان
فهرست