آگهی تجدید مناقصه عمومی 2 پروژه عمرانی شهرداری کیلان

folder_openمناقصه

شهرداری کیلان در نظـر دارد، برابر بودجه سال جاری نسبت به انجام پروژه های ذیل از طریق منابع مالی داخلی شهرداری برابر شرایط و مقررات مالی شهرداری اقدام نماید.

لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی جهت بازدید از مکان های محل اجرای پروژه و دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 

کلمات کلیدی: , , ,

مطالب مرتبط

فهرست