کوچه شهید فاضلی

ساماندهی کوچه منتهی به مسجد جامع کیلان

با تلاش عوامل خدمات شهر شهرداری کیلان، نسبت به رفت و روب، پاکسازی نخاله و رنگ آمیزی جداول کوچه شهید فاضلی منتهی به مسجد جامع شهر کیلان اقدام گردید.