شعب اخذ رأی

آگهی شعب اخذ رأی شهر کیلان

در اجراي ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوري و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، به آگاهی مردم شریف شهرستان دماوند مي رساند به استناد ماده ۳۶ قانون انتخابات کسانی…