ستاد خدمات سفر شهر کیلان

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر کیلان

حمیدرضا ذوالفقاری، مسئول ستاد خدمات سفر شهر کیلان اظهار کرد: تابلوهای راهنمای مسیر از ملزومات ساختار ترافیکی شهر بوده و تأثیر مثبتی برای حضور مسافران و رفاه بیشتر شهروندان دارد.…

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر کیلان

«حمیدرضا ذوالفقاری» مسئول ستاد خدمات سفر شهر کیلان اظهار کرد: تابلوهای راهنمای مسیر از ملزومات ساختار ترافیکی شهر بوده و تأثیر مثبتی برای حضور مسافران و رفاه بیشتر شهروندان دارد.…