اراضی شهر کیلان

قابل توجه افرادی که دارای صورتجلسه واگذاری زمین از شهرداری کیلان هستند

شورای اسلامی شـهر و شهرداری کیلان در نظر دارد نسبت به شناسایی اشـخاص حــقیقی و حــقـوقی کـه دارای صـورتـجـلسه واگـذاری زمـین از شـــــــهــــرداری کــیـلان هـستنـد، اقــدام نـمـــایـند. لــذا از افـراد…