اطلاعیه/ پسماند سوزی ممنوع بوده و جرم انگاری شده است

folder_openاخبار, اطلاعیه

قابل توجه شهروندان محترم

بر اساس ماده 20 قانون هوای پاک و ماده 30 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها پسماند سوزی ممنوع بوده و جرم انگاری شده است

لذا از کلیه شهروندان تقاضا می شود جهت مدیریت پسماندهای کشاورزی از هرگونه سوزاندن شاخ وبرگ درختان مخصوصاً در فصل هرس جداً خودداری نمائید و به منظور جمع آوری و دفع و بازیافت با سامانه تلفنی 137 تماس حاصل فرمائید.

کلمات کلیدی: ,

مطالب مرتبط

فهرست