معرفی کیلان

پیشینه کیلان

براساس کاوش های هیات باستان شناسی مرکز میراث فرهنگی استان تهران قدیمی ترین نشانه حضور انسان درسطح استان درکیلان به اثبات رسیده وآثاری از انسانهای دوران سنگ متعلق به هزاره شانزدهم قبل از میلاد مسیح دراین ناحیه بدست آمده است.

اهمیت تاریخی کیلان

زاغه ها ودخمه هایی که درنقاط مختلف کیلان از جمله درپشته بند-برنهشت واطراف قلعه های عسکر وحصارک از عهد باستان باقی مانده است خود حکایت از حضور انسان از گذشته های دور دراین ناحیه دارد.بطوریکه از تاریخ ماد نوشته (( ا-م دیاکونوف)) بر می آید کیلان یکی از مراکز مهم دولت ماد به شمار میرفت.قلعه های باستانی به عبارت بهتر تپه های باستانی متعدد موجود درکیلان مانند قلعه زر آباد-قلعه منصور- قلعه دزک-قلعه ساران-قلعه عسکر-قلعه حصارک یا قلعه کیانی-قلعه سپید یاجمهور-قلعه دیو یا تخت دیو-قلعه فاژان یا خراب فاژان ویا قلعه شاه- قلعه پیرزال-قلعه گیو یا بهمن درکوهان-قلعه وادان- قلعه درویش وهمچنین دره باستانی آرتاشان یا آتشان ونیز تپه گد بلند تخت پابلا وقلعه دیلمان وتیلکان درزیارت بدون شک قلعه هایی می باشند که در طی دوران حکومت سلسله اساطیری کیان ودر عصر مادها درقرون نهم تا هفتم قبل از میلاد بر روی تپه ها و یا خاکریزهای مصنوعی بنا گردیده اند.این قلعه ها دردوره اول جنگهای آشور وماد وسلطه آشور بر قسمت عمده قلمرو مادها بکلی ویران شده اند وجود مناطقی با نامهای تقریباً مشابه در کیلان وشهر ویران مهاباد ودره کنتی درنزدیکی شهر ویران مثل فقرقا درشهر ویران ومحلی به نام قبربا درکیلان همچنین دره شیطان دردره کنتی ودره شیطان درکیلان این نظر را تایید می کند.به استناد تاریخ ما درهر قسمت از قلمرو ماد فردی تحت عنوان شاهک حکومت می کرد به احتمال زیاد مقر حکومت شاهک درکیلان قلعه شاه واقع درارتفاعات مشرف بر محله فاژان فعلی بوده است چرا که این ارتفاعات نسبت به نقاط دیگر کیلان از اهمیت استراتژیکی بیشتری برخوردار بوده وتقریباً تمام قلعه های آن زمان را دراین منطقه زیر نظر داشته است آنچه که بیش از هر عامل دیگری این نظر راتایید می کند موقعیت خاص قلعه شاه دراین ناحیه می باشد درشمال این قلعه دره ای به نام دره شا،درغرب آن محلی بنام تخت شاه نشین ودر جنوب غربی آن دره های طاق سرا وشاهان دره قراردارد شایان ذکر است که از هزار سال قبل از انقلاب صنعتی وایجاد توسعه شبکه راهها ورواج وسائط نقلیه جدید کیلان به عنوان گذرگاه کاسپیان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است ویک راه کاروان رو یعنی راه ارتباطی بین قلمرو مادهای حاشیه شمالی دشت کویر با کاسپی ها ودیگر اقدام ساکن درجلگه های ساحلی بحر خزر از این منطقه عبور می کرد.موقعیت جغرافیایی وتوپوگرافی این ناحیه وتپه های باستانی متعدد موجود درطول این گذرگاه تاریخی اهمیت ارتباطی این منطقه را درگذشته نشان می دهد.

0
جمعیت
0
تعداد خانوار
0
مرد
0
زن
فهرست