ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مسئول
1 سرپرست شهرداری فهیمه امرالهی
2 دفتر شهردار حسین مهدیانی
3 معاون فرهنگی و روابط عمومی حمیدرضا ذوالفقاری
4 معاون خدمات شهری حمیدرضا قهاری
5 سرپرست فنی و شهرسازی مهدی شرف الدینی
6 مسئول حراست قاسم عباسی
7 مسئول امور حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات محسن اسماعیلی‌مشکین
8 مسئول اداری فرنگیس صفارشی
9 سرپرست دبیرخانه آمنه لاسمی
10 مسئول امور مالی و درآمد هادی زمانی
11 مسئول امور قراردادها و حمل و نقل عمومی شهری مهدی طیبی
12 کارپرداز جلال گنجی‌کاشانی
13 متصدی امور درآمد اسماعیل کاشانی
14 انباردار علی حیدری
15 سرپرست بایگانی ابوالفضل شیخی
16 مسئول واحد امور فنی و عمرانی داود مرشیدی
17 ناظر واحد عمرانی بهنام میرزایی
18 مسئول واحد خدمات شهر سیدمحسن خراسانی
19 سرپرست آتش‌نشانی جواد طیبی
20 سرپرست طرح تفصیلی مهدی شرف‌الدینی
21 سرپرست امور ساختمانی تورج طاهری
فهرست