رضا امرالهی

شهردار کیلان

رضا امرالهی متولد 1358 و از کارمندان رسمی و با سابقه شهرداری کیلان است.

فهرست