موقعیت جغرافیایی شهر کیلان

شهر کیلان به وسعت 640 هکتار در35 درجه و31 دقیقه عرض شمالی 52درجه و10 دقیقه طول شرقی درجنوب شرقی استان تهران واقع شده است.

شهر کیلان دردره رودخانه جمع آبرود واقع شده که از جهات شرق وغرب توسط رشته کوههای نسبتاً مرتفع محصور شده است.کوه قره آقاج درغرب وکوه پاپلا وکوه ناهید درشرق مهمترین عوارض توپوگرافی محدودکننده درپیرامون شهر هستند.از دیدگاه بزرگ مقیاس، این ناحیه بخشی از منطقه البرز جنوبی است که از شمال ارتفاعات 3500 متری تا 4000 متری رشته کوه قره داغ، آبریزهای رودخانه هراز وحوضه خزر را از آبریز های رودخانه های جنوبی منطقه درحوزه دشت کویر جدا می سازد. این ارتفاعات عمدتاً از سازندهای دوران دوم ورسوبات جوانتر دوران سوم(توف های ائوسن) تشکیل شده اند.دشت آبسرد ودشت زرین دشت با گسترش شرقی-غربی وعرض نسبتاً کم درپای این ارتفاعات قرارگرفته ومجدداً بسمت جنوب، رشته کوههای جوان دوره میوپلیوسن که عمدتاً کنگلومرا هستند رخنمون می یابند.به دلیل وجود گسل ها وشکستگی های متعدد،برون زد ساختمانهای قدیمی ائوسن وآهک های کرتاسه دربلندی های مرتفع این رشته کوه مشاهده می شود. به این ترتیب،آخرین رشته های جنوبی البرز که بصورت تحدب جنوبی بسمت دشت کویر وپهنه ایران مرکزی کشیده شده، شهر کیلان رادربرگرفته اند.رودخانه های متعددی این رشته رابریده وبا عبور از میان آن به حوزه دشت کویر می رسند.بطور کلی، سه سیستم رودخانه ای مهم دراین قسمت رشته البرز جنوبی کامل بریده اند که از غرب به شرق عبارتند از:1- رودخانه دماوند(حوزه جاجرود)2- رودخانه جمع آبرود3- رودخانه حبله رود.درمحدوده شهرستان دماوند سه حوضه آبگیر جداگانه براساس سیستم رودخانه ای فوق شکل گرفته که عبارتند از حوضه شرقی، حوضه مرکزی وحوضه غربی

فهرست